Svenskt CERT-forum

Svenskt CERT-forum är ett inofficiellt privat-offentligt samverkansforum som arbetar för att utveckla effektivt samarbete gällande hantering av it-säkerhetsrelaterade incidenter och att stärka förtroendet mellan medlemmar från deltagande organisationer.

Bakgrund

Svenskt CERT-forum bildades 2013 och inkluderar svenska organisationer som är medlem i FIRST eller har status av ackrediterad/certifierad i TF-CSIRT.

Mötesformer

Deltagarna träffas 3-6 gånger per år och gruppens arbete regleras av informella medlemsriktlinjer.

Ansvarsfördelning

Arbetet inom Svenskt CERT-forum koordineras genom en ordförande. Ordföranderollen roterar mellan medlemmarna. Arbetet styrs av gemensamt överenskomna medlemsriktlinjer. Dessa riktlinjer reglerar exempelvis vilka organisationer och personer som får tillträde till forumets möten och aktiviteter samt hur information som delas får spridas.

Kostnadsfördelning

Varje deltagande organisation står för de kostnader som deltagandet i forumet medför samt de åtgärder som respektive organisation vidtar eller åtar sig att vidta till följd av arbetet.

Samverkande parter

Cparta Cyber Defense
Ericsson
Försvarsmakten
Handelsbanken
Linköpings universitet
MSB/CERT-SE
OneVinn
PM-CERT
Region Stockholm CERT
Sandvik
SBAB
SEB
SUNET
Swedbank
Telia Company
Truesec